הגז הטבעי

מאגרים אנרגטיים מתכלים הם נכס אסטרטגי חשוב מאין כמותו ובעלי השלכות כלכליות, פוליטיות-ביטחוניות, סביבתיות ובריאותיות נרחבות. יתרונותיו של הגז הטבעי כמקור אנרגיה רבים; זהו מקור אנרגיה זול ונקי וניתן לנצלו בתחנות כוח, מתקני התפלה ובשימושים נוספים. השימוש בגז טבעי במפעלי התעשייה המקומית מביא לחסכון ניכר בעלויות הייצור. הגז הטבעי עשוי גם לשמש כחומר גלם לתעשייה הכימית והפטרוכימית, ואף כחומר תדלוק לכלי רכב. בשל כך, לתגליות הגז הטבעי בישראל ערך רב, לרבות הענקת עצמאות אנרגטית, פיתוח כלכלי נרחב, ושמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור תוך הפחתת זיהום האוויר ופליטות גזי החממה.
 
ייחודו ומורכבותו של משק הגז הטבעי, במיוחד בשל היותו משאב ציבורי, מצריך מעורבותם של משרדי ממשלה רבים על מנת לוודא שהוא מנוהל כראוי ובאופן המשרת את האינטרסים של המדינה. אולם, מחקר התנהלות הממשלה חושף כי פעילות המשרדים השונים רוויה כשלים ולעיתים רבות נדמה כי הם אינם פועלים באופן המשרת את האינטרס הציבורי נאמנה.
 
בתוך כך, ניתן למנות את מעורבותה הנדרשת לאורך שנים של הרשות להגבלים עסקיים במניעת יצירתו של מונופול הגז ובעצירת גדילתו למימדי ענק.משרד האוצר נדרש אף הוא לסוגיה לאור החשש כי מחירו של הגז הטבעי מופקע באופן הדורש פיקוח על מחירו. משרד התשתיות מעורב אף הוא בתחום ומחדליו בנושא רבים מספור, החל משלב הענקת רשיונות החיפוש, כלה בשלב ההכרזה על תגליות ולרבות בשלב מתן שטר החזקה להפקה. כן, יש להזכיר את מנגנוני המיסוי החדשים, אשר התקבלו בשנים האחרונים (ועדת שישינסקי) ואת הטבות המס המשמעותיות להן זכו השותפויות במאגרים.
 
חשוב אף לציין כי החלטת הממשלה לייצא חלק ניכר מעתודות הגז התבססה על פעילות של ועדת בין משרדית שבראשה עמד פרופ' צמח. לצד זאת, ישנן מערכות הולכה של הגז הטבעי אשר טרם זכו לאסדרה נאותה של משרד התשתיות. לבסוף, ישנו אף חלל רגולטורי בכל הנוגע לפיקוח על קידוחי הנפט בהיבט הסביבתי, צעד אשר נדמה כי מצופה מהמשרד לאיכות הסביבה ליזום.

שאלות ותשובות 


 

מונופול שליטה והעדר תחרות (פרויקט משותף למחלקה הכלכלית ולמחלקה המשפטית)

מחקר הריכוזיות בענף הגז הטבעי ומאבק לקידום התחרות בענף הגז הטבעי, בין היתר על ידי הגשת התנגדות בתאריך 26.5.2014 (מסמך טענות מפורט באורך כ-100 עמודים) להחלטתו של הממונה על ההגבלים העסקים, פרופ' דיוויד גילה, לאשר את התנהלותם הבלתי תחרותית של שותפיות הגז במאגר "לויתן" (זאת במסגרת הליך של צו מוסכם אשר מהווה מעין "עסקת טיעון" עם שותפויות הגז).

 

נערכה פגישה עם הממונה להגבלים עסקיים ונציגים מהרשות על מנת לדון באפשרות שלא לאשר את הצו המוסכם. כן, נערכו פגישות רבות עם אנשי מקצוע מהתחום.

 

גיבוש מכתב תשובה לטענות השותפות כנגד ההתנגדות שהוגשה על ידינו לצו המוסכם.

 

המאבק הממושך הניב פירות ובדצמבר 2014 קיבל הממונה את עמדת התנועה כמעט במלואה והחליט שלא להגיש את הצו המוסכם לאישור בית הדין להגבלים עסקיים.

 

פירוט: היתרונות הרבים המיוחסים למציאת הגז הטבעי והשימוש בו, מאוימים ומסוכלים לנוכח הריכוזיות בענף – חברות "דלק"[1] ו"נובל אנרג'י" המחזיקות יחדיו בשליטה של כ-98% מכלל עתודות הגז שנמצאו במים הכלכליים של ישראל ועל כן הן בעלות שליטה מוחלטת בענף הגז הטבעי בישראל.

 

 

 

מציאות ריכוזית זו מייצרת תלות של המדינה בספקיות הגז, תלות כלכלית, בריאותית וביטחונית. על כן, אספקת אנרגיה ובמקרה שלנו אספקת הגז אשר נשלט על ידי קבוצה קטנה של בעלי שליטה, עלול להוות כלי להפעלת לחץ אמיתי על ממשלת ישראל ומקבלי ההחלטות, ולאפשר למשק הגז לפעול שלא באופן התואם את אינטרס הציבור.

 

 

 

שליטתן של חברות אלו במשק האנרגיה הינה מסוכנת ויוצרת היפוך תפקידים בין המדינה, אשר אמורה להטמיע מדיניות ולפקח על התנהלות חברות הגז בשם הציבור, לבין חברות הגז אשר בשל כוחן הרב והמידע הבלעדי שבידן, הן אלו אשר בפועל קובעות את המדיניות, את אופן השימוש בגז, התשתיות הנדרשות לשם הפקתו ואף את ייעודו של הגז (לשוק המקומי או לייצוא). 

 

 

 

במהלך השנה האחרונה נאבקה התנועה באופן מתמשך על מנת לקדם את התחרות בענף הגז הטבעי, בין היתר על ידי הגשת מסמך טענות מפורט לממונה על ההגבלים העסקים, פרופ' דיוויד גילה, במסגרת הליך של צו מוסכם (מעין "עסקת טיעון" עם שותפות הגז שטעונה אישור של בית הדין להגבלים עסקיים). הממונה קיבל לידיו את מסמך ההתנגדות מצד שותפות הגז, והתנועה הגיבה באופן נרחב אף למסמך זה. לבסוף, המאבק הממושך הניב פירות והממונה קיבל בדצמבר 2014 את עמדת התנועה כמעט במלואה והחליט שלא להגיש את הצו המוסכם לאישור בית הדין להגבלים עסקיים.

 

 

[1]  קבוצת דלק כוללת את החברות "אבנר" ו-"דלק קידוחים"

 


 

מיסוי רווחי הגז הטבעי

גיבוש נייר עמדה לתזכיר חוק מיסוי רווחי נפט (תיקון), התשע"ד-2014, בשיתוף עם "אדם טבע ודין". הנייר הוגש למשרד האוצר באפריל 2014.
שליחת שני מכתבים לראש רשות המיסים ולמשרד האוצר שלא להיעתר לדרישות וודסייד, חברה אוסטרלית אשר עתידה היתה לרכוש אחזקות במאגר 'לויתן' ושעל פי פרסומים הפעילה לחץ על מדינת ישראל להקל בדרישות המס אשר יוטלו על הגז לייצוא. בסופו של יום, וודסייד נסוגה בה מהעסקה.
בקשת חופש מידע למשרד האוצר בעניין חוות דעת וניירות עמדה שהוגשו בנוגע לתזכיר חוק מיסוי רווחי נפט (תיקון), התשע"ד-2014
מחקר ועבודה משותפת עם מתנדבים וארגונים נוספים, לרבות "אדם טבע ודין" על מנת לגבש נייר עמדה להצעת החוק.
שליחת מכתבים לאבי ליכט, המשנה ליועמ"ש לעניינים כלכליים-פיסקאליים, יואל בריס, היועץ המשפטי למשרד האוצר ולגב' דרורה ליפשיץ, היועצת המשפטית למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בעניין הצורך להחיל את הצעת חוק מיסוי רווחי נפט (תיקון), התשע"ד-2014 על כלל הסכמי הייצוא (אשר מתגבשים בימים אלו) של גז טבעי.

פירוט: מימוש פוטנציאל הגז הטבעי והנאה מיתרונותיו תלוי בקשר ישיר בהחלטות מדיניות ובניהולו התקין של משק האנרגיה בישראל. שווים הכולל של מאגרי הגז הטבעי אל מול חופי ישראל מגיע למאות מיליארדי שקלים. סכומי עתק אלו עלולים להוות תמריץ ללחצים פוליטיים מטעם חברות גז ישראליות ובינלאומיות ובהמשך העסקאות גם לדיווחים שגויים של נתוני מימון, הוצאות, הכנסות ורווחים.
לאור זאת יש לגבש מדיניות מס שאינה מאפשרת מקום לתמרון ואשר מבטיחה כי הציבור יקבל את חלקו במכירת משאבי הטבע שלו לקהילייה הבינלאומית.

לאור זאת, בשנה החולפת פעלה התנועה לטיוב מדיניות המיסוי המתגבשת בימים אלו ביחס לגז הטבעי אשר עתיד להיות מיוצא מחוץ לישראל. כן, דרשה התנועה, בפניות שונות, כי ייקבע באופן מפורש מהי מדיניות המיסוי על רווחי הייצוא וזאת בטרם חתימה על חוזי ייצוא (בין אם מטעם החברות או המדינה) ומבלי שיובטחו הבטחות שלטוניות באופן שאינו שקוף לציבור ואינו מובא לידיעתו ולהערותיו.
כן, התנועה ביקשה לוודא כי חוזי הייצוא אשר נחתמים בימים אלו עם מדינות שונות, עתידים להיות כפופים למדיניות המיסוי החדשה. לאור העובדה שנושא זה טרם נחתם, התנועה עתידה לעסוק בכך אף בשנת 2015.


 

עדכונים אחרונים

20.1.2015
התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (יום ג') לבג"צ כנגד שר התשתיות, האנרגיה והמים, ח"כ סילבן שלום והממונה על הנפט במשרד התשתיות, Nobel Energy, אבנר חיפושי נפט ודלק קידוחים בבקשה למתן צו על תנאי לבטל את החלטת הממונה על הנפט להאריך רישיון חיפוש גז.
התנועה לאיכות השלטון מגישה את העתירה כנגד שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מאחר ושר האנרגיה הוא הגורם האמון על פיקוח וביקורת אחר התנהלותו והחלטותיו של הממונה על הנפט. החוק מקנה לו סמכות מעין-שיפוטית של ערעור על החלטות מסוימות של הממונה על הנפט. ככל רשות מנהלית אחרת, מוטלת על השר החובה להשיב לפניות המבקשות ממנו להפעיל את סמכויותיו, במיוחד כשאלו מוגשות על פי הליך של ערעור הקבוע בחוק. התעלמותו המוחלטת והנחרצת מערעור התנועה סותרת את רצון המחוקק וחותרת תחת הגשמת ייעודו כנאמן הציבור.
הימנעותו של השר מלהפעיל סמכויותיו לפי חוק כשמתבקש הוא - תמוהה היא והיא עולה כדי התפרקות מסמכות: "דווקא בנסיבות אלו, כאשר משרדו יצר מונופול יש מאין, על ידי מתן רישיונות אין ספור מבלי לשקול כלל שיקולי ריכוזיות; ודווקא מקום בו הממונה על הנפט חוטא לתפקידו כמפקח אחר זכויות הנפט ומאריך רישיונות לכאורה בניגוד לחוק - הציבור מצפה מהמשיב לתת עדיפות לאינטרס הציבור. ואולם, חלף זאת, תוקע משרדו של המשיב מקלות בגלגלי הרגולטורים האחרים."

27.1.2015
התנועה לאיכות השלטון פנתה לפרופ' דיויד גילה, הממונה על ההגבלים העסקיים בקריאה לקיים את הליך השימוע לחברת דלק ונובל אנרג'י בטרם ההכרזה על הסדר כובל. התנועה פנתה לגילה לאחר הודעת הרשות להגבלים עסקיים כי היא שוקלת מחדש את האפשרות לקבוע כי שכניסת החברות ל"לוויתן" הינה בגדר הסדר כובל שלא קיבל את אישור בית הדין. הרשות ציינה כי בטרם ההכרעה, תבצע הליך שימוע לחברות שאמור להתקיים בימים אלו. 
התנועה מבקשת כי במהלך הליך השימוע האמור, יועברו לעיונה כלל המסמכים שיוגשו על ידי הצדדים. לאחר העיון במסמכים, בכוונתה לשקול לבקש פגישה עם הממונה על מנת להציג את עמדותיה בנושא, וזאת בטרם תגבש הרשות החלטה סופית בעניין.

12.2.2015
התנועה לאיכות השלטון עתרה היום, יום ה, לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וכנגד הממונה על חופש המידע במשרד בבקשה להורות למשרד למסור מידע ומסמכים.
לעמדת התנועה, נפלו כשלים מהותיים בהתנהלותו של הממונה על הנפט ומשרד התשתיות בעת חלוקת הרישיונות והחזקות, פגמים אשר הובילו למציאות בה אט-אט, בניגוד לחוק ולאינטרס הציבורי, קם לו מונופול עצום מימדים בענף הגז. 
בין הכשלים אותה מציינת התנועה בעתירה, נמצאים כשלי משרד התשתיות והממונה על הנפט כאשר לדעת התנועה משרד התשתיות, במעשה ובמחדל, אפשר לשתי בעלות הרישיון לרכז בידיהן מספר רב של רישיונות, העלים עין מהתנהלות שאפשרה לשותפות ליצור מציאות הנוחה להן ופעל בהתאם ללוחות הזמנים המשרתים את השותפות ולכאורה לא בהתאם לדין. ההתנהלות הכושלת של משרד התשתיות כוללת בין היתר - מתן רישיונות החיפוש החורג מהמותר בחוק; עיכוב רב בהכרזת תגלית על מאגר לוויתן; מחדלים בשטר החזקה שניתן למאגר "לוויתן"; התעלמות מהממונה על ההגבלים העסקיים. 
משרד התשתיות, נמנע מלהפעיל את סמכויותיו לטובת הציבור, וממחדליו עולה החשש כי רתם הוא את עצמו לטובת בעלות הרישיון. כל אלו מחייבים בדיקה מדוקדקת של החלטות הממונה על הנפט להאריך את הרישיונות, וזה הטעם שבגינו הוגשה העתירה. 

23.2.2015
בעקבות הצגת המתווה הממשלתי הכולל שגובש לטיפול במונופול הגז המדינה בפני חבות הגז , פנתה התנועה לאיכות השלטון למשרד ראש הממשלה בקריאה לקבל את פרטיו המלאים של ההסדר שהוצג בפני חברות הגז בשם זכות הציבור לשמוע ולהישמע.
התנועה מבקשת גם לקבל את כלל הפרוטוקולים והמסמכים שהוגשו במסגרת הליך השימוע לחברות הגז. כמו כן, מציינת התנועה את בקשתה מהעבר לקבל את תגובת הרשות בעניין הליך הקמת הועדה ברשות יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, יוג'ין קנדל, לבחינת אסדרת ענף הגז הטבעי בישראל, וסמכויותיה. 
24.2.2015
בעקבות ההחלטה להשהות את פרסום הקביעה בעניין ההסדר הכובל בין חברת דלק לנובל אנרג'י התנועה לאיכות השלטון פנתה לממונה על ההגבלים העסקיים בקריאה לחזור בו מן ההחלטה להשהות בחודשיים את ההכרעה בסוגיית ההסדר הכובל, ולקבוע אחת ולתמיד, באופן חד-משמעי, כי חברות הגז התנהלו באופן בלתי חוקי, תוך הפרת האיסור על התנהלות בהסדר כובל. לעמדת התנועה אין מקום להוסיף ולהמתין עד לכינונה של ממשלה חדשה מאחר וסמכותו של הממונה בסוגיה זו הינה סמכות בלעדית, מקצועית, ובלתי תלויה – והגיעה העת להפעילה.

21.4.2015
התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, ולשר התשתיות, סילבן שלום, בקריאה לשמור על עצמאות רשות האנרגיה הממשלתית, העתידה לפקח על שווקי הגז והחשמל.
לעמדת התנועה, עצמאות זו הינה בגדר תנאי חיוני להמשך תפקודה האפקטיבי כשומרת הסף של האינטרסים של צרכני החשמל בישראל, ובדומה לכך בכל הנוגע להקמתה של רשות אנרגיה ממשלתית, הרי שאנו קוראים לעשות כן אגב שמירה על עצמאותם המוחלטת של הדרגים המקצועיים, ואגב הבטחתה וביצורה של מעמדה האוטונומי - בדומה למצב הדברים שמאפיין כיום את מעמדה של רשות החשמל.

10.5.2015
התנועה לאיכות השלטון פנתה היום, יום א', לפרופ' דיויד גילה, הממונה על ההגבלים העסקיים ברשות ההגבלים בקריאה להכריז על התקשרויות הגז כהסדר כובל
המתווה אותו עתיד להציג צוות המשא ומתן לחברות הגז בשבוע הקרוב לוקה במספר כשלים מהותיים: 
המתווה מאפשר לחברת נובל לשמור על בעלות צולבת במאגרי תמר ולוויתן וכן מאפשר לה למכור גז לשוק המקומי משני המאגרים במקביל. שנית, חברת דלק תחויב למכור את אחזקותיה במאגר תמר רק בחלוף שש שנים מיום חתימת הסכם הפירוק. שלישית, ככל הנראה המדינה תוותר על זכותה להתערב באופן משמעותי בחוזי הגז שכבר נחתמו, המעגנים מחיר מופרז (5.7 דולר למיליון BTU).
לאור המתווה המתגבש, אין מנוס מקביעה מידית וחד-משמעית כי ההתקשרויות של חברת דלק ונובל אנרג'י הינן בגדר הסדר כובל
המשק הישראלי, והציבור בכללותו, זקוקים לקביעה סדורה וחד משמעית מטעם הממונה על ההגבלים העסקיים, שלפיה עסקינן בהסדר כובל. קביעה שכזו תבהיר את המצב המשפטי לאשורו, תוביל למשמעויות הפליליות והמנהליות הראויות, ותשים אחת ולתמיד קץ לאי-הוודאות השוררת במשק. 

17.5.2015
התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה, בנימין נתניהו ולשר הביטחון, סילבן שלום, בקריאה לנהוג בשקיפות מלאה בכל הנוגע להוצאות המדינה על אבטחת אסדות הגז, וכן למידת השתתפותן של חברות הגז בהוצאות אלו. זאת לאור הפרסומים על עסקת רכישת ספינות הסיור מגרמניה בעלות של 1.8 מיליארד ש"ח, ולאור הפרסומים על עלויות העתק במימון אבטחת אסדות הגז. 
התנועה קוראת לממשלה לפעול בשקיפות בכל הנוגע לדרכי מימון העלויות הכבדות של אבטחת אסדות הגז. זכותו של הציבור לדעת כיצד נעשה השימוש בכספו הינה זכות בסיסית ועליונה, קריאה זו מקבלת משנה תוקף נוכח חוסר השקיפות המתבטא בעבודת צוות המשא ומתן הממשלתי עם חברות הגז.
25.5.2015
בעקבות הודעת ההתפטרות של הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, פנתה התנועה לאיכות השלטון בפנייה אישית לפרופ' גילה בקריאה לחזור בו מהתפטרותו: "אל נא תפקיר את המשק הישראלי בשעה קשה זו. מאחוריך עומדים כלל אזרחי ישראל, מחזקים את ידיך ומגבים את החלטותיך המקצועיות. חזור והירתם למאבק לפירוק מונופול הגז ויתר חוליי המשק, למען עתיד מדינתנו".
התנועה קוראת לגילה שלא לשעות לאיומים הפסולים שהושמעו בשבועות האחרונים אודות צמצום מעמדה העצמאי של הרשות להגבלים עסקיים. דווקא ברגעים שכאלה נמדדת עוצמתה של הרשות ושל העומד בראשה. הציבור בישראל יעמוד מאחורי כל מהלך שתכליתו הגנה על התחרות במשק הגז, וצמצום הסכנה האדירה שנשקפת ממונופול הגז לדמוקרטיה הישראלית. יש לזכור כי הסמכות המקצועית לטפל במונופולים ולהכריז על הסדרים כובלים שייכת לממונה על ההגבלים העסקיים, ולו בלבד. יותר מאי פעם, הציבור בישראל זקוק לגילה, כממונה חזק ועצמאי, שיעמוד כבלם האחרון בטרם יהפוך מונופול הגז למציאות שאין ממנה חזרה.

26.5.2015
התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר משה כחלון, כמי שהציבור שם בו את מבטחו, לממש את הבטחותיו ולהטיל את מלוא כובד משקלו על מנת להחזיר את פרופ' גילה ולתפקידו. התנועה קוראת לשר כחלון לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לפרק את מונופול הגז האימתני ולקדם את התחרות במשק חיוני זה

27.5.2015
בעקבות הודעת משרד האוצר, השר כחלון הודיע כי בכוונתו להימנע מעיסוק בנושא משק הגז בכללותו וזאת עקב קרבתו האישית לאיש העסקים קובי מיימון, מבעלי חב' ישראמקו המחזיקה בחלק ממאגר תמר. השר כחלון עדכן כי כל סמכויותיו כשר האוצר בנושא זה יועברו לראש הממשלה. 
התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר האוצר והדגישה בפניו כי במהלך תקופת הבחירות ואף כחלק ממצע מפלגתו הצהיר כי יפעל "לביטול המונופול במשק הגז הטבעי" משעה שביטול כאמור "יתרום להפחתת מחיר הגז ולהפחתה במחיר החשמל למשקי הבית". יתרה מכך, גם כשנשאל בנושא בהקשר להיכרותו עם איש העסקים, מר מימון, הבהיר כי לא ימשוך ידיו מטיפול במונופול הגז.
לעמדת התנועה לאיכות השלטון, ראוי כי לפני החלטה דרמטית כגון זו, אשר התקבלה על ידי השר, בה הועבר נושא הגז במלואו מסמכות משרד האוצר לסמכותו של ראש הממשלה, להיוועץ ביועץ המשפטי לממשלה קודם לקבלת ההחלטה. כעולה מהודעת משרד האוצר, לא נערכה פנייה ליועץ המשפטי לממשלה ומשכך אף לא ניתנה חוות דעתו בעניין זה. ככל שנערכה היוועצות עם היועץ המשפטי לממשלה, נבקש לקבל את חוות דעתו. 
ככל שלא נערכה היוועצות ביועץ המשפטי לממשלה, נבהיר כי מן הראוי לבצע פניה כאמור בהקדם ולפעול ברוח חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה. 

31.5.2015
התנועה לאיכות השלטון פנתה לממשלה בקריאה אחרונה, במטרה למנוע את הצורך בפנייה לערכאה שיפוטית, להפסיק את המשא ומתן הממשלתי עם חברות הגז,  אשר עוקף את סמכויות הממונה על ההגבלים העסקיים בניגוד לדין, ומתנהל בהליך בלתי תקין בהעדר שקיפות ושיתוף ציבור. בנוסף מבקשת התנועה להיפגש עם שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, יובל שטייניץ, ועם יועצו לענייני גז, איתן שישנסקי, במטרה להציג את עמדת התנועה בנוגע למדיניות הרצויה עיצוב משק הגז הטבעי.
לעמדת התנועה, המשך ניהול המשא ומתן הממשלתי והענקת תוקף להסכם בין המדינה לבין חברות הגז – כאשר המתווה המוצע מנוגד לדעתו של הגורם המקצועי הממונה על הסדר הנושא, וההליך מתנהל בהעדר שקיפות ומבלי לפתוח את ההסדר לשמיעת התנגדויות – משמעותם פגיעה חמורה בכללי המשפט הציבורי.

 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il