כספים

הישגי התנועה לאיכות השלטון השפיעו בצורה משמעותית על הנורמות והסטנדרטים של השלטון בישראל,  להלן דוגמאות למאבקיה של התנועה בתופעות פסולות של קשרי הון ושלטון וחלוקת נכסי מדינה בנזיד עדשים בניגוד לנורמות הראויות של התנהלות שלטונית.

מאבקים אלה הובילו לחסכון כספי ציבור, כמפורט להלן :
 

65 מיליון ₪
(1)

 חברת קוקה-קולה 

7.8 מיליון ₪
ועשרות מליוני ₪ לעמותות
(2)

אל המעיין
תמיכות

85 מיליון ₪
(3)

דיווחים כוזבים של ישיבות

130 מיליון ₪
(4)

תחנת הכוח במישור רותם

5 מיליון ₪
(5)

תחנת הכח ברמת חובב

32 מיליון ₪
(6)

העלאת יחידת המימון למפלגות

2.5 מיליון ₪
(קיצוץ של 25% מהתקציב המלא)

תקציב הקשר עם הבוחר

10 מיליון ₪
(7)

פנסיה לחברי הכנסת שלא סיימו קדנציה

200,000 ₪ (בוטלו ההטבות)

תשלום הטבות פנסיה למנכ"ל רשות הדואר

כפל הוצאות רכב לעובד בכיר בעיריית ירושלים

כפל הוצאות רכב לעובד בכיר בעיריית ירושלים

 
בטיפול...
מספר מהמאבקים הנמצאים כרגע במעקב ובהתדיינות משפטית: 
 
מרכז ההשקעות
2.46 מיליארד ₪
(8)
קרקעות המלח
500 מיליון ₪
(2,000 דונם בעתלית ואילת)
(9)
תלמודי תורה
170 מיליון ₪
(10)
* פירוט והסבר על המאבקים בעמוד הבא.
 

התנועה לאיכות השלטון - חיסכון כספי ציבור
פירוט והסבר :

1. עתירת התנועה נגד החלטת מנהלת ההשקעות למענק כספי בסך 65 מיליוני ₪ לחברת "קוקה קולה" תמורת העתקה מפעלה מבני ברק לאשקלון למרות היותה מונופול ולמרות שאינה מייצאת תוך היעדר קריטריונים לחלוקת מענקים – בעקבות הגשת העתירה החליטה מנהלת מרכז ההשקעות לבטל את כתב האישור והוקפאה התכנית להעתקת המפעל.

2. העתירה הוגשה בעקבות העברת כספים לא תקינה של ועדת התמיכות במשרד החינוך לעמותת "אל המעיין"  וכך הוכפל בדיעבד תקציב העמותה מ-7 מליון ₪ ל-14 מליון ₪. הכספים הוזרמו מתקציב ועדת התמיכות במשרד החינוך ועלה חשש כבד כי הכספים התקבלו בשל דיווח כוזב. בית המשפט נענה לבקשת התנועה והוציא צו ביניים האוסר העברת כספים בגובה של 1.4 מליון ₪. בעקבות עתירת התנועה דרשה הפרקליטות כי ייערכו בדיקות מקיפות במשרד החינוך.

בדיקות אלו הביאו לשלילת סכום של 5.2 מליון ₪ מן העמותה בשל דיווחיה הכוזבים.


3. דו"ח שנערך על ידי החשב הכללי של  משרד האוצר, קבע כי  ישיבות תורניות שונות דיווחו דיווחים כוזבים בדבר מספר התלמידים הלומדים בהם, על מנת להגדיל את תמיכת משרד הדתות לה הם זוכים. כמבוקש בגוף העתירה, המדינה הודיעה בתגובתה לבית המשפט בשנת 8200 כי היא פועלת לפירוק העמותות אשר לגביהן התגלו הממצאים החמורים ביותר. בעקבות מגעים לפשרה בין התנועה והמדינה, הגישה המדינה, באופן תקדימי, תביעה להשבת הכספים שהוצאו מקופת המדינה כנגד העמותה אשר עמדה בלב העתירה ואשר לגביה נתגלו הממצאים החמורים ביותר.


4. בעקבות עתירת התנועה הודיעה המדינה לבג"צ כי הטעות בסך 130 מיליון ₪ במכרז להקמת תחנת הכוח במישור רותם, המעניקה הטבה בלתי חוקית לחברה לישראל (OPCׂׂ) שבבעלות האחים עופר – תתוקן.

5. בעקבות דרישת התנועה למען איכות השלטון הודיעה חברת החשמל כי תחלט באופן מיידי את הערבות הבנקאית בגובה מיליון דולר מחברת האחים עופר, המגיעה לה על פי החוזה להקמת תחנת הכוח ברמת חובב.

6. עתירה כנגד החלטת וועדת הכספים של הכנסת להגדיל את יחידת המימון למפלגות ב - 36%. בית המשפט קבע, כי מטרת ההגדלה הייתה אכן לכיסוי הגירעונות שנוצרו בבחירות וכי יש בהחלטה זו, כדי לפגוע בשוויון הבחירות לכנסת, על כן הורה לבטלה. משמעותה של החלטה זו, מעבר לחיסכון המשמעותי בכספי הציבור בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, הינו חיזוק וביצור ערך השוויון בהליך הבחירות (עתירת התנועה נדונה במאוחד עם עתירה שהגיש במקביל גם ח"כ רן כהן).

7. עתירה  כנגד החלטת חברי הכנסת להיטיב עם עצמם בכל הנוגע לתנאי הפנסיה שלהם. בהחלטה זו קבעו חברי הכנסת כי על אף שכהונתה של הכנסת ה- 14 נמשכה 3 שנים יקבלו חברי הכנסת פנסיה כאילו מילאו קדנציה שלמה. התנועה טענה כנגד חריגת חברי הכנסת  מן הנורמה הראויה שנתגבשה לאורך השנים לפיה חברי הכנסת מעבירים לוועדה ציבורית את הסמכות להחליט בדבר תנאי שכרם.  בג"צ, אשר קיבל את עתירת התנועה ביטל את ההטבות הפנסיוניות החריגות בסכום של כ- 10 מליון ₪

התנועה לאיכות השלטון - חיסכון כספי ציבור
בטיפול :

8. עתירת התנועה מתאריך ה 11/07/2010 להשבה מיידית של שניים וחצי מיליארד שקלים שחילק מרכז ההשקעות שבמשרד התמ"ת לחברות שונות, בעוד הללו לא עמדו בהתחייבויותיהן. כן עתרה התנועה לקביעת נהלים ואמות מידה ברורות ושקופות בכל הנוגע לוויתור על מענקים ולניהול מידע ממוחשב, אשר ישקף את מצבן האמיתי של החברות.

עניינה של עתירה זו הוא בכ- 2.5 מיליארד שקלים (!) מכספי משלם המסים, ש"התאדו" להם מהקופה הציבורית, ללא הצדקה חוקית ועניינית. זאת במסגרת החלטות בלתי שקופות שהתקבלו על ידי המשיבים, אשר בבסיסן אין כל אמת מידה מנחה או נהלים מחייבים, אלא שיקול דעת פרוץ ומבלי שלמשיבים יש יכולת אמיתית לפקח על השבת הכספים הללו, במידת הצורך, לקופה הציבורית.  את מחדליו הכספיים של מרכז ההשקעות, אשר מתוארים במסגרת העתירה מן הראוי לבחון כשברקע לכך ההבנה כי השחיתות אפשרית רק מקום בו נשתרשו נורמות של בזבוז כספי ציבור, אי-אמינות בדיווח לציבור והימנעות בוטה מקיום החובה החלה על גופים שלטוניים להתנהל בשקיפות.   ימים לאחר הגשת העתירה הודיעה משרד התמ"ת כי יחל במבצע לגביית חובות מחברות בסכום של 550 מיליוני ₪.


9. לפי הסכם שנחתם בין חברות המלח לבין מינהל מקרקעי ישראל,  הוענקו לחברות המלח זכויות בנייה של 50% מהקרקעות בעתלית ו-30% מהקרקעות באילת לאחר שינוי יעודן לקרקע המשמשת למגורים.  היקף הקרקעות בהסכם הוא כ-2,000 דונם אשר שימשו את החברות עד כה ליצור מלח. ההסכם זכה לביקורת נוקבת מצד היועץ המשפטי ולאחר כמה שינויים קטנים אושר במועצת מינהל מקרקעי ישראל, וזאת מבלי לתקן את רוב הפגמים היסודיים בהסכם. התנועה טענה כי הענקת הזכויות הינה תקדימית ומסוכנת. עוד נטען כי סיווג הקרקע כקרקע לבנייה היה שגוי וכי העסקה פוגעת פגיעה קשה בעיקרון השוויון והצדק החלוקתי ואף מנוגדת להחלטות המינהל עצמו.

השופט אליהו מצא הוציא צו ביניים ארעי המורה למינהל מקרקעי ישראל ולמועצת מינהל מקרקעי ישראל להימנע מלפעול ע"פ ההסכם שנחתם עם חברות המלח (שבשליטת משפחת דנקנר), לפיו יקבלו חברות המלח הטבה בשווי של למעלה ממאה מיליון ₪ בשינוי ייעוד קרקעות ששימשו את החברות בעתלית ובאילת ליצור מלח והפיכתן לקרקע בנייה. 

הדיון הבא נקבע לדצמבר, 2010.

10. התנועה לאיכות השלטון עתרה בשנת 2008 לבג"צ בדרישה להורות למשרד החינוך להפסיק להעביר כ-170 מיליון ₪ כל שנה, ללא בסיס בחוק, מכספי הציבור למימון תלמודי תורה. כן ביקשה התנועה בעתירה כי בג"צ יורה לאגף החשב הכללי לחדול מהניסיון (בין היתר בנוהל שנוסח לעניין פיקוח על כספים אלה) לסגת  מחובת המדינה לפקח על הכספים, באמצעות העברת סמכויות פיקוח מרכזיות לשתי רשתות החינוך החרדיות (מרכז מעיין החינוך התורני ומרכז החינוך העצמאי), שהינן גופים פרטים נעדרי מומחיות בפיקוח כספי ובעלי אינטרסים שאינם זהים לאינטרס הציבור; התנועה דרשה כי אגף החשב הכללי ימלא כדין את חובתו לפקח על הכספים.

בג"ץ הוציא צווים  על תנאי לעתירת התנועה לאיכות השלטון שדרשה להפסיק לשלם כ-170 מיליון ₪ בשנה ללא בסיס בחוק לתלמודי התורה - שופטי בג"ץ הנשיאה דורית בייניש והשופטים מלצר ודנציגר   הוציאו צו על תנאי המורה למדינה לנמק תוך 120 יום מדוע לא יסדירו בחוק את מקור הסמכות לתקצוב מוסדות הפטור של תלמודי תורה (שאינם תיכוניים ) וכן את הסדרת נהלי הפיקוח לשם כך.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il