התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד המשפטים והעבירה המלצות הנוגעות לסוגיית היועצים החיצוניים לנבחרי ציבור . כוחו של הסדר זה הנו בצמצום משמעותי של תופעת ניגוד העניינים שנובע ממערכת יחסים מיוחדת זו, ולהבטיח כי לגורמים פרטיים לא יצמח יתרון מאספקת שירותים לנבחר ציבור.

א' באייר, התשע"ז  27/04/2017

הודעה לתקשורת

העסקת יועצים חיצוניים לנבחרי ציבור והגבלתם

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד המשפטים והעבירה המלצות הנוגעות לסוגיית היועצים החיצוניים לנבחרי ציבור . כוחו של הסדר זה הנו בצמצום משמעותי של תופעת ניגוד העניינים שנובע ממערכת יחסים מיוחדת זו, ולהבטיח כי לגורמים פרטיים לא יצמח יתרון מאספקת שירותים לנבחר ציבור.

 

לשיטת התנועה, יש לסווג את היועצים החיצוניים על-פי מבחן דו-שלבי, ולפיו לקבוע אילו הגבלות יש להטיל על פעולותיהם, כדלקמן:

                א.         תכיפות הייעוץ: חד פעמי / דרך קבע - אין להתעלם מהחשיבות בהתייעצות של נבחר ציבור עם גורמים אלו ואחרים באופן חד-פעמי, באופן שאינו מקים יחסי עבודה או מחויבות רבתי. התייעצות מעין זו היא טבעית ואף רצויה כך שלרוב יש לעודד אותה, שכן היא מסייעת לטייב את שיקול הדעת ואת המידע שעל בסיסו מתקבלות החלטות.

על כן, על יועץ אשר מעניק שירותים לנבחר הציבור באופן נקודתי וחד-פעמי (ובלתי ממושך) לא תחולנה הגבלות. ואולם, ככל שהיועץ מעניק שירותים לנבחר הציבור דרך קבע ולאורך זמן, בין אם בחינם ובין אם בתשלום, יחולו עליו הגבלות לפי סוג הייעוץ אשר הוא מעניק, כפי שיתואר בשלב השני של המבחן.

                 ב.         סוג הייעוץ: בענייני המשרה / פרטי - יועץ חיצוני המעניק שירותים, שלפי טיבם ומהותם ראוי שיינתנו על ידי עובד המדינה, לרבות ייעוץ בענייני המשרה (ייעוץ מדיני, ייעוץ תקשורתי, ייעוץ משפטי, שירותי דוברות, ואף במקרים מסוימים ייעוץ פוליטי) וכן ייצוג המדינה, יועסק כעובד מדינה, על כל המשתמע מכך.

התנועה סבורה, שאף על פי שיועצים אשר יועסקו כעובדי מדינה ישתכרו על חשבון כספי הציבור, בראיה רחבה, העסקתם כעובדי מדינה שומרת על האינטרס הציבורי בצורה המיטבית ביותר, אף במחיר הגדלת ההוצאה הציבורית, זאת כיוון שהיא מרחיקה את הזיקה המקימה את החשש לניגוד עניינים, ובכך מגדילה את הסיכויים לקבלת החלטה נקיה משיקולים זרים.

לעומת זאת, יועץ חיצוני המעניק שירותים בעניינים אישיים שאינם נוגעים לענייני המשרה או ייעוץ פוליטי מסוים, יועסק רק בכפוף לחתימה על הסדר ניגוד עניינים עליו יחתום הן מקבל השירות והן מעניק השירות, ורק לאחר אישור היועץ המשפטי לממשלה. ההסכם יעודכן אחת לשישה חודשים, או במקרה של שינוי נסיבות משמעותי (בדומה להצהרות הון של נבחרי ציבור), והאחריות לעדכון תוטל על מספק השירות.

ההסדר יקבע שנבחר הציבור לא יכול לעסוק בענייניו של היועץ החיצוני ובענייני לקוחותיו, והיועץ החיצוני האישי לא יוכל לייצג לקוחות מול המשרד הממשלתי ומי שכפוף במישרין לנבחר הציבור.

לשיטת התנועה, לשם השלמת התמונה וההגנה על האינטרס הציבורי, יש לקבוע סנקציה בצד הפרה של הסדר ניגוד העניינים האמור, בין אם סנקציה פלילית ובין אם עיצום כספי משמעותי. בנוסף, יש לציין מפורשות כי הפרת הסדר ניגוד העניינים על ידי נבחר הציבור תוכל לעלות כדי מעשה של הפרת אמונים הפוגע בציבור.

יודגש, כי ככל שיהיה צורך בשינויי חקיקה, נוכח הוראות חוק-יסוד: חופש העיסוק, לשם קביעת הסדר זה או הסדר דומה לו, אנו מקווים שלא יהיה בכך כדי לרפות את ידיכם, זאת נוכח החשיבות הקריטית לפתרון סוגיה זו.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il